วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน โรงเรียนเสาธงวิทยา

         ตารางสอนโรงเรียนเสาธงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  นักศึกษาฝึกสอน นางสาวยามีละ อาแว รหัสนักศึกษา ๕๑๑๑๑๑๓๐๔๗ สาขาวิชา ภาษาไทย
วันจันทร์  คาบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๒๐น.  ท๒๒๑๐๑ ๒/๒ คาบที่ ๒ เวลา ๐๙.๒๐น.-๑๐.๑๐น. ท๒๒๑๐๑ ๒/๑ คาบที่ ๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐น. ท๒๒๑๐๑ ๒/๓
วันอังคาร  คาบที่ ๓ เวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐น. จิตสาธารณะ ๑/๑ คาบที่ ๘ เวลา ๑๔.๒๐น.-๑๕.๑๐น. แนะแนว ๑/๑
วันพุธ คาบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐น.-๐๙.๒๐น. ท๒๒๑๐๑ ๒/๓ คาบที่ ๒ เวลา ๐๙.๒๐น.-๑๐.๑๐น. ท๒๒๑๐๑ ๒/๒
วันพฤหัสบดี คาบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐น.-๐๙.๒๐น. ท๒๒๑๐๑ ๒/๒  คาบที่ ๒ เวลา ๐๙.๒๐น.-๑๐.๑๐น. ท๒๒๑๐๑  ๒/๑  คาบที่ ๖ เวลา ๑๒.๔๐น.-๑๓.๓๐น. ท๒๒๑๐๑ ๒/๓ 
วันศุกร์  คาบที่ ๓ เวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐น ท๒๒๑๐๓ ๒/๓  คาบที่ ๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐น. ท๒๒๑๐๓ ๒/๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น