วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก ๒ สัปดาห์ แรก

สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


สิ่่งที่ได้เรียนรู้    การควบคุมนักเรียนในชั้นเรียน วิธีการทำบัตรห้องสมุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้น้ำเสียงในเวลาสอน การปรับตัวให้เข้ากับนักเรียน ครูและบุคคลากรในโรงเรียน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ ๑-๒ ก็คือ ในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับทุกคนในโรงเรียน แนวทางการแก้ปัญหา ก็คือ พยายามเข้ากับทุกคนให้ได้ พยายามทำความรู้จัก พูดคุยกับทุกคน
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  การใช้น้ำเสียงในการสอน ศึกษาแผนการสอนให้สอดคล้องกับของโรงเรียน เริ่มมีการวางแผนในการทำแผนการสอน ศึกษาตัวชี้วัดและทำความเข้าใจสาระการเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น