วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลโรงเรียนเสาธงวิทยา

ประวัติโรงเรียนเสาธงวิทยา
        โรงเรียนเสาธงวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสถาปนาเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยเปิดทำการสอนแบบสหศึกษามีประวัติย่อดังนี้
        ตามที่เลขาธิการราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๗ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนในพื้นที่ตำบลเสาธง และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ไกลบ้าน ท่านจึงได้รับเป็นผู้ประสานงานที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นมาในพื้นที่ตำบลเสาธงแห่งนี้
      ในการก่อตั้งโรงเรียนครั้งนี้ พระครูประพัฒน์สุถาคุณ เจ้าคณะตำบลเสาธง เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (วัดสระพัง) ได้มอบสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนและได้ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือกันสละกำลังทรัพย์ และแรงกาย ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน คิดเป็นมูลค่า ๕๙๘,๗๙๓ บาท นอกจากนี้มีผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และสภาตำบลเสาธง ได้ประชุมตกลงกัน สละที่ทำกิน (ที่นา) จำนวน ๕๙ ไร่ ๒ งาน เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน สำหรับอาคารเรียน แบบป. ๑ ก หลังดังกล่าว ได้ส่งมอบให้กรมสามัญศึกษา โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
     .. 2545 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง / 27
วงเงิน 189,000 บาท
.. 2545 ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทำ ในวงเงิน 266,000 บาท
     พ.. 2546 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารหอประชุม 100 / 27 ในวงเงิน 3,816,000 บาท
      พ.. 2547 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 1 ชุด ในวงเงิน
200,000 บาท               
     พ.. 2548 ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด วงเงิน 200,000 บาท
       มีผู้บริหารสลับสับเปลี่ยนกันมาตำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายจารึก วรรณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งในปี พ.. 2534 2535
2. นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ดำรงตำแหน่งในปี พ.. 2535 2541
3. นายขจร ทิพย์กองลาศ ดำรงตำแหน่งในปี พ.. 2541 2545
4. นายโชคดี ทัศนโกวิท ดำรงตำแหน่งในปี พ.. 2545 2546
5. นายประดับ แก้วนาม ดำรงตำแหน่งในปี พ.. 2546 ..2548
6. นายภักดี เหมทานนท์ ดำรงตำแหน่งในปี ม.. 2549 – 2554

         ปัจจุบัน นายสมมุ่ง หนูพยันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา 
      

1 ความคิดเห็น:

  1. วาระการดำรงตำแหน่งของ ผ.อ.ภักดี เหมทานนท์ นั้นผิดอยู่ครับ
    ที่จริง 2549-2551 เพราะ 2551-2555 เป็น ผ.อ.ที่ ร.ร.ปากพนังครับ

    ตอบลบ